Banner

Bài viết

So sánh Điều 25 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 25 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về: Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài (sửa đổi, bổ sung Điều 162 và đưa từ Nghị định 99/2015/NĐ-CP lên  Luật nhà ở dự thảo ...

So sánh Điều 24 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài (sửa đổi, bổ sung Điều 161 và đưa từ Nghị định 99/2015/NĐ-CP lên  Luật nhà ở dự thảo 2022  là chính. Các nội dung gần như cụ thể hơn, chi ...

So sánh Điều 23 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam (bổ sung mới trên cơ sở tách 1 phần từ Điều 161 và đưa từ Nghị định 99/2015/NĐ-CP lên Luật nhà ở dự thảo 2022. Điều 22 Luật ...

So sánh Điều 22 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 22 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam được giữ nguyên từ Điều 160 Luật nhà ở 2014 và nội dung thay đổi chúng tôi sẽ ...

So sánh Điều 21 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức được sở hữu tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài  được giữ nguyên Điều 159 ở Luật nhà ở 2014 đưa vào  Luật nhà ở dự thảo 2022 

So sánh Điều 20 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 20 dự thảo Luật nhà ở Quy định khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam  bổ sung mới đưa lên từ Nghị định 99/2015/NĐ-CP vào Luật nhà ở dự thảo 2022 

So sánh Điều 19 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 19 Luật nhà ở dự thảo năm 2022 quy định về Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước  được bổ sung mới đưa lên từ Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

So sánh Điều 18 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Dự thảo Luật nhà ở 2022 ở Điều 18 quy định nội dung khác hẳn Đ18 Luật nhà ở 2014. Ở Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Quyền của đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Toàn bộ nội ...

So sánh Điều 17 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 17 Luật nhà ở 2022 dự thảo được hình thành từ việc đưa quy định về Cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bổ sung mới đưa từ Nghị định 99/2015/NĐ-CP lên

So sánh Điều 16 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Ở Dự thảo Luật nhà ở 2022 Điều 16 quy định về Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được sửa đổi, bổ sung Điều 81 và đưa từ Nghị định 99/2015/NĐ-CP lên

So sánh Điều 15 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 15 Luật nhà ở 2022 dự thảo không giống Điều 15 Luật nhà ở 2014 mà toàn bộ nội dung được đưa từ Điều 80 Luật nhà ở 2014 về Các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

So sánh Điều 14 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 14 Luật nhà ở dự thảo 2022 được giữ nguyên các điều khoản tại Điều 12 Luật nhà ở 2014 về Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

So sánh Điều 13 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Người sử dụng nhà ở không phải là chủ sở hữu phải thực hiện các nghĩa vụ trong việc quản lý, sử dụng nhà ở theo thỏa thuận với chủ sở hữu nhà ở, quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

So sánh Điều 12 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 10 Luật nhà ở 2014 quy định về Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở và nội dung này được quy định tại Điều 12 Luật nhà ở Dự thảo năm 2022

So sánh Điều 11 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

So sánh Điều 10 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh ...

So sánh Điều 9 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 9 của Dự thảo Luật nhà ở không có gì thay đổi về nội dung, tuy nhiên Điều 7 vẫn được bố trị ở Chương II ( Luật nhà ở 2014) về Chương Quyền sở hữu và vẫn nằm ở Chương II ở Dự thảo Luật nhà ...

So sánh Điều 8 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 8 trong dự thảo Luật nhà ở không có gì mới. Chỉ chuyển Điều 5 từ Chương I ( Luật 2014) sang Điều 8 Chương II ( Luật nhà ở 2022) và giữ nguyên về bảo hộ quyền sở hữu nhà ở

So sánh Điều 7 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 7 của Luật nhà ở dự thảo 2022 được đưa từ Điều 4 của Luật nhà ở năm 2014 vào và giữ nguyên. Đưa vào Chương 2 về Sở hữu nhà ở