Tư vấn ly hôn

Quyn yêu cu Toà án gii quyết vic ly hôn

1. V, chng hoc cả hai người có quyn yêu cu Toà án gii quyết vic ly hôn.

2. Trong trường hp vợ có thai hođang nuôi con dưới mười hai tháng tui thì chng không có quyn yêu cu xin ly hôn.

Khuyến khích hoà giở cơ s

Nhà nước và xã hi khuyến khích vic hoà giở cơ sở khi v, chng có yêu cu ly hôn. Vic hoà giđược thc hin theo quy định ca pháp lut về hoà giở cơ s.

Thụ lý đơn yêu cu ly hôn

Toà án thụ lý đơn yêu cu ly hôn theo quy định ca pháp lut về tố tng dân s.

Trong trường hp không đăng ký kết hôn mà có yêu cu ly hôn thì Toà án thụ lý và tuyên bố không công nhn quan hệ vợ chng theo quy định ti khon 1 Điu 11 ca Lut này; nếu có yêu cu về con và tài sn thì gii quyết theo quy định ti khon 2 và khon 3 Điu 17 ca Lut này.

Hoà gii ti Toà án

Sau khi đã thụ lý đơn yêu cu ly hôn, Toà án tiến hành hoà gii theo quy định ca pháp lut về tố tng dân s.

Căn cứ cho ly hôn

1. Toà án xem xét yêu cu ly hôn, nếu  xét thy tình trng trm trng, đời sng chung không thể kéo dài, mđích ca hôn nhân không đạđược thì Toà án quyếđịnh  cho ly hôn.

2. Trong trường hp vợ hoc chng ca người bị Toà án tuyên bố mt tích xin ly hôn thì Toà án gii quyết cho ly hôn.

Thun tình ly hôn

Trong trường hp vợ chng cùng yêu cu ly hôn mà hoà gii ti Toà án không thành, nếu xét thy hai bên tht sự tự nguyn ly hôn và đã thoả thun về vic chia tài sn, vic trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dc con thì Toà án công nhn thun tình ly hôn và sự thoả thun về tài sn và con trên cơ sở bđảm quyn li chính đáng ca vợ và con; nếu không thoả thuđược hoc tuy có thoả thun nhưng không bđảm quyn li chính đáng ca vợ và con thì Toà án quyếđịnh.

Ly hôn theo yêu cu ca mt bên

Khi mt bên vợ hoc chng yêu cu ly hôn mà hoà gii ti Toà án không thành thì Toà án xem xét, gii quyết vic ly hôn.

Vic trông nom, chăm sóc, giáo dc, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, v, chng vn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dc, nuôi dưỡng con chưa thành niên hođã thành niên bị tàn tt, mt năng lc hành vi dân s, không có khả năng lao động và không có tài sđể tự nuôi mình.

Người không trc tiếp nuôi con có nghĩa vụ cp dưỡng nuôi con.

2. V, chng thoả thun về người trc tiếp nuôi con, quyn và nghĩa vụ ca mi bên sau khi ly hôđối vi con; nếu không thoả thuđược thì Toà án quyếđịnh giao con cho mt bên trc tiếp nuôi căn cứ vào quyn li về mi mt ca con; nếu con từ đủ chín tui trở lên thì phi xem xét nguyn vng ca con.

Về nguyên tc, con dưới ba tuđược giao cho mẹ trc tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả thun khác.

Thay đổi người trc tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Vì lích ca con, theo yêu cu ca mt hoc cả hai bên, Toà án có thể quyếđịnh thay đổi người trc tiếp nuôi con.

Vic thay đổi người trc tiếp nuôi con sau khi ly hôđược thc hin trong trường hp người trc tiếp nuôi con không bđảm quyn li về mi mt ca con và phi tính đến nguyn vng ca con, nếu con từ đủ chín tui trở lên.

Quyn thăm nom con sau khi ly hôn

Sau khi ly hôn, người không trc tiếp nuôi con có quyn thăm nom con; không ai được cn trở ngườđó thc hin quyn này.

Trong trường hp người không trc tiếp nuôi con lm dng vic thăm nom để cn trở hoc gânh hưởng xđến vic trông nom, chăm sóc, giáo dc, nuôi dưỡng con thì người trc tiếp nuôi con có quyn yêu cu Toà án hn chế quyn thăm nom con ca ngườđó.

Nguyên tc chia tài sn khi ly hôn

1. Vic chia tài sn khi ly hôn do các bên thoả thun; nếu không thoả thuđược thì yêu cu Toà án gii quyết. Tài sn riêng ca bên nào thì thuc quyn sở hu ca bêđó.

2. Vic chia tài sn chung được gii quyết theo các nguyên tc sau đây:

a) Tài sn chung ca vợ chng về nguyên tđược chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cnh ca mi bên, tình trng tài sn, công sđóng góp ca mi bên vào vic to lp, duy trì, phát trin tài sn này. Lao động ca v, chng trong gia đình được coi như lao động có thu nhp;

b) Bo vệ quyn, lích hp pháp ca v, con chưa thành niên hođã thành niên bị tàn tt, mt năng lc hành vi dân s, không có khả năng lao động và không có tài sđể tự nuôi mình;

c) Bo vệ lích chính đáng ca mi bên trong sn xut, kinh doanh và nghề  nghiđể các bên có điu kin tiếp tc lao động to thu nhp;

d) Tài sn chung ca vợ chng được chia bng hin vt hoc theo giá tr; bên nào nhn phn tài sn bng hin vt có giá trị ln hơn phn mình được hưởng thì phi thanh toán cho bên kia phn giá trị chênh lch.

3. Vic thanh toán nghĩa vụ chung về tài sn ca v, chng do v, chng thoả thun; nếu không thoả thuđược thì yêu cu Toà án gii quyết.

Chia tài sn trong trường hp vợ chng sng chung vi gia đình mà ly hôn

1. Trong trường hp v, chng sng chung vi gia đình mà ly hôn, nếu tài sn ca vợ chng trong khi tài sn chung ca gia đình không xáđịnh được thì vợ hoc chng được chia mt phn trong khi tài sn chung ca gia đình căn cứ vào công sđóng góp ca vợ chng vào vic to lp, duy trì phát trin khi tài sn chung cũng như vàđời sng chung ca gia đình. Vic chia mt phn trong khi tài sn chung do vợ chng thoả thun vi gia đình; nếu không thoả thuđược thì yêu cu Toà án gii quyết.

2. Trong trường hp vợ chng sng chung vi gia đình mà tài sn ca vợ chng trong khi tài sn chung ca gia đình có thể xáđịnh được theo phn thì khi ly hôn, phn tài sn ca vợ chng được trích ra từ khi tài sn chung đó để chia.

Chia quyn sử dng đất ca v, chng khi ly hôn

1. Quyn sử dng đất riêng ca bên nào thì khi ly hôn vn thuc về bêđó.

2. Vic chia quyn sử dng đất chung ca vợ chng khi ly hôđược thc hin như sau:

a) Đối vđất nông nghip trng cây hàng năm, nuôi trng thuỷ sn, nếu cả hai bêđều có nhu cu và có điu kin trc tiếp sử dng đất thì được chia theo thoả thun ca hai bên; nếu không thoả thuđược thì yêu cu Toà án gii quyết theo quy định tĐiu 95 ca Lut này.

Trong trường hp chỉ mt bên có nhu cu và có điu kin trc tiếp sử dng đất thì bêđó được tiếp tc sử dng nhưng phi thanh toán cho bên kia phn giá trị quyn sử dng đất mà họ được hưởng;

b) Trong trường hp vợ chng có quyn sử dng đất nông nghip trng cây hàng năm, nuôi trng thuỷ sn chung vi hộ gia đình thì khi ly hôn phn quyn sử dng đất ca vợ chng được tách ra và chia theo quy định tđim a khon này;

c) Đối vđất nông nghip trng cây lâu năm, đất lâm nghiđể trng rng, đấở thì được chia theo quy định tĐiu 95 ca Lut này;

d) Vic chia quyn sử dng đối vi các lođất kháđược thc hin theo quy định ca pháp lut về đấđai và pháp lut dân s.

3. Trong trường hp v, chng sng chung vi gia đình mà không có quyn sử dng đất chung vi hộ gia đình thì khi ly hôn quyn li ca bên không có quyn sử dng đất và không tiếp tc sng chung vi gia đình được gii quyết theo quy định tĐiu 96 ca Lut này.

Chia nhà ở thuc sở hu chung ca vợ chng

Trong trường hp nhà ở thuc sở hu chung ca vợ chng có thể chia để sử dng thì khi ly hôđược chia theo quy định tĐiu 95 ca Lut này; nếu không thể chia được thì bêđược tiếp tc sử dng nhà ở phi thanh toán cho bên kia phn giá trị mà họ được hưởng.

Gii quyết quyn li ca v, chng khi ly hôn trong trường hp nhà ở thuc sở hu riêng ca mt bên

Trong trường hp nhà ở thuc sở hu riêng ca mt bêđã đượđưa vào sử dng chung thì khi ly hôn, nhà ở đó vn thuc sở hu riêng ca chủ sở hu nhà, nhưng phi thanh toán cho bên kia mt phn giá trị nhà, căn cứ vào công sc bo dưỡng, nâng cp, ci to, sa cha nhà.

Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Vic ly hôn gia công dân Vit Nam vi người nước ngoài, gia người nước ngoài vi nhau thường trú ti Vit Nam được gii quyết theo quy định ca Lut này.

2. Trong trường hp bên là công dân Vit Nam không thường trú ti Vit Nam vào thđim yêu cu ly hôn thì vic ly hôđược gii quyết theo pháp lut ca nước nơi thường trú chung ca vợ chng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì theo pháp lut Vit Nam.

3. Vic gii quyết tài sn là bđộng sở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp lut ca nước nơi có bđộng sđó.

4. Bán, quyếđịnh ly hôn ca Toà án hoc cơ quan khác có thm quyn ca nước ngoàđược công nhn ti Vit Nam theo quy định ca pháp lut Vit Nam.

BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.