Banner

Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới hai hình thức sau đấy:

  1. Giấy phép kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy phép kinh doanh có thể mang nhiều tên khác nhau như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định…
  2. Các điều kiện được quy định về các tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về phòng cháy chữa cháy, trật tự xã hội, an toàn giao thông và quy định về các yêu cầu khác đối với hoạt động  sản xuất kinh doanh.
  3. Người thành lập doanh nghiệp  và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp  phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng điều kiện kinh doanh theo quy định.

Chủ đề liên quan: