Banner

Tư vấn luật ngân hàng

Chấm dứt kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước chính thức có văn bản chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép trước đó.Ngày 6/1,

Chấm dứt kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước chính thức có văn bản chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép trước đó.Ngày 6/1,

Chấm dứt kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước chính thức có văn bản chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép trước đó.Ngày 6/1,