Banner

Dự thảo Luật đất đai

Đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người nước ngoài thì sao?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận ...

Đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người nước ngoài thì sao?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, ...

Đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người nước ngoài thì sao?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, ...