Banner

Tư vấn luật đất đai

Đất không có lối đi là thế nào? Có giao dịch được không?

Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc ...

Đất không có đường đi có bán được không?

Nếu đất của bạn chỉ là đất không có đường đi thì không thuộc các trường hợp không được mua bán chuyển nhượng, chủ đất này hoàn toàn có quyền bán lại cho người khác theo quy định của pháp luật. Các ...

Đăng ký biến động đất đai là gì?Bao giờ phải đăng ký

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất(sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ ...

Đất không có đường đi có bán được không?

Nếu đất của bạn chỉ là đất không có đường đi thì không thuộc các trường hợp không được mua bán chuyển nhượng, chủ đất này hoàn toàn có quyền bán lại cho người khác theo quy định của ...

Đất không có đường đi có bán được không?

Nếu đất của bạn chỉ là đất không có đường đi thì không thuộc các trường hợp không được mua bán chuyển nhượng, chủ đất này hoàn toàn có quyền bán lại cho người khác theo quy định của ...