Banner

Tư vấn luật lao động

Cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp lại hoặc bổ sung nội dung trong các trường hợp sau: a) Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng; b) Bổ sung nội dung hành

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

               - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 3 của Hướng dẫn này. - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:

               - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư theo mẫu tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này. - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

               - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 3 của Hướng dẫn này. - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư:

               - Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư theo mẫu tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này. - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây