Banner

Tư vấn luật đầu tư

Tài sản góp vốn vào trong công ty, cách định giá tài sản góp vốn?

Tài sản góp vốn và Định giá tài sản góp vốn vào công ty là phương thức xác định giá trị tài sản góp vốn công ty được Luật Doanh nghiệp 2020 quy định. Việc định giá tài sản góp vốn theo tinh thần của ...

Tài sản nào không dùng để góp vốn khi thành lập công ty?

Các loại tài sản theo quy định trên được góp vốn để thành lập doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp hiện hành không quy định về loại tài sản nào không được dùng để góp vốn khi thành lập công ty. Do vậy có thể ...

Quy trình thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện như sau

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản lấy ý kiến kèm theo hồ sơ dự án đầu tư

Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án có quy mô dưới 300 tỉ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (dự án thẩm tra)

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện1. Thành phần, số lượng hồ sơ:Nhà đầu tư nộp 04