Banner

Tư vấn luật đấu thầu

Quy định về thời gian trong đấu thầu

Chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư uỷ quyền có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu trong thời gian không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình xin

Hướng dẫn thủ tục thẩm định Kết quả đấu thầu

dHƯỚNG DẪNTHỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH_________________I. Thẩm quyền giải quyết:- Người quyết định đầu tư: Chủ

Hướng dẫn thủ tục thẩm định Kết quả đấu thầu

dHƯỚNG DẪNTHỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH_________________I. Thẩm quyền giải quyết:- Người quyết định đầu tư: Chủ

Hướng dẫn thủ tục thẩm định Kết quả đấu thầu

dHƯỚNG DẪNTHỦ TỤC LIÊN QUAN TỚI THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH_________________I. Thẩm quyền giải quyết:- Người quyết định đầu tư: Chủ