Banner

Chỉ thị

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là văn bản gì?

Chỉ thị là gì? Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, ...

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là văn bản gì?

Chỉ thị là gì? Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông ...

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là văn bản gì?

Chỉ thị là gì? Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông ...