Banner

Tin chính sách

Quyết định hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện 3 tại chỗ

QUYẾT ĐỊNH 3089/QĐ-TLĐ NĂM 2021 VỀ HỖ TRỢ BỮA ĂN CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG THỰC HIỆN "3 TẠI CHỖ" CỦA DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA BÀN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH TOÀN TỈNH, THÀNH PHỐ THEO CHỈ ...

Quyết định hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện 3 tại chỗ

QUYẾT ĐỊNH 3089/QĐ-TLĐ NĂM 2021 VỀ HỖ TRỢ BỮA ĂN CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG THỰC HIỆN "3 TẠI CHỖ" CỦA DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA BÀN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH TOÀN TỈNH, ...

Quyết định hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện 3 tại chỗ

QUYẾT ĐỊNH 3089/QĐ-TLĐ NĂM 2021 VỀ HỖ TRỢ BỮA ĂN CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG THỰC HIỆN "3 TẠI CHỖ" CỦA DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA BÀN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH TOÀN TỈNH, ...