Banner

Tố tụng hình sự

Cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra bao gồm những cơ quan nào? Chức năng nhiệm vụ thế nào?

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt ...

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp ...

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động điều tra hình sự là gì?

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố giác, báo tin về tội phạm, vụ việc phạm tội, kiến nghị khởi tố; có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, quyết định và tạo điều kiện để Cơ ...

Cơ quan nào có thẩm quyền điều tra hình sự

Các cơ quan cụ thể được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quy định tại khoản này được quy định tại Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.” ( Điều 35 Luật tố tụng ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra gồm gì?

Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra có quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp thu thập chứng cứ và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự để điều tra, xử lý tội ...

Người tiến hành tố tụng tron luật hình sự gồm những ai?

Kiểm tra viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để giúp kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của ...

Cơ quan điều tra của Công an nhân dân

Cơ quan điều tra của Công an nhân dân bao gồm Cơ quan An ninh điều tra (được tổ chức ở cấp Trung ương và cấp tỉnh) và Cơ quan Cảnh sát điều tra (được tổ chức ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện).

Cơ quan tiến hành tố tụng gồm những cơ quan nào?

Cơ quan tiến hành tố tụng gồm những cơ quan nào?

Cơ quan nào có thẩm quyền điều tra hình sự ?

Hệ thống cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự. Các cơ quan điều tra theo quy định của BLTTHS và Luật tổ chức cơ quan ...

Cơ quan điều tra là gì?

Cơ quan điều tra là cơ quan tiến hành tố tụng được ghi nhận trong Bộ luật tố tụng hình sự. Cơ quan điều tra tham gia và có những nhiệm vụ ở các giai đoạn trong quá trình tiến hành tố tụng vai trò rất quan ...

Những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự ở Việt Nam

Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. Không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, ...

Tính chất của tình hình tội phạm là gì?

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng nhiều nhất (15,2%) chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai. Một số loại tội phạm phát sinh có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, số ...

Nguyên nhân, điều kiện của tội phạm

Nếu không xác định được nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm thì không thể đứa ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm, trong tội phạm học, nguyên nhân của tình hình phạm tội được hiểu là ...

Phân loại tội phạm và cấu thành tội phạm khi nào?

Cấu thành tội phạm phải có đầy đủ 4 yếu tố, đó là: khách thể, chủ thể, mặt khách quan và mặt chủ quan của tội phạm. Nếu một trong 4 yếu tố đó không thỏa mãn thì hành vi không cấu thành tội phạm. Cấu ...

 Phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội

Theo điều luật, trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chỉ có trách nhiệm giải quyết vụ án mà còn có trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm ...

Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc về ai?

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cơ quan nhà nước phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm

Những cơ quan trong tố tụng hình sự, dân sự

Cơ quan điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương sau đây gọi là Cơ quan điều tra cấp huyện.

Tòa án hủy án để điều tra lại, Viện kiểm sát hoặc Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

Bổ sung thêm quy định thay đổi Kiểm sát viên trong trường hợp án bị hủy để điều tra lại, Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng vào khoản 1, Điều 52 BLTTHS 2015. Khoản 1 ...