Banner

Dự thảo luật Nhà ở

Những thay đổi quan trọng của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư theo Luật sửa đổi 9 luật

Việc ban hành Luật sửa đổi 9 luật nhằm thực hiện yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ...

So sánh Điều 91 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 91 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được bổ sung Điều 52 luật Nhà ở 2014

So sánh Điều 90 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 90 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định vê Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được sửa đổi Điều 51 Luật nhà ở 2014

So sánh Điều 89 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 89 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được sửa đổi Điều 50 Luật nhà ở 2014

So sánh Điều 88 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 88 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được sửa đổi, bổ sung Điều 49 Luật nhà ở 2014

So sánh Điều 87 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 87 Luật nhà ở 2022 quy định về Bố trí nhà ở tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời được sửa đổi, bổ sung Điều 116 đưa vào Luật dự thảo

So sánh Điều 86 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 86 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Nội dung và thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư được bổ sung mới đưa từ Nghị định số 69/2021/NĐ-CP lên Luật

So sánh Điều 85 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Điều 85. Nguyên tắc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời được sửa đổi, bổ sung Điều 115 và đưa từ Nghị định số 69/2021/NĐ-CP lên Luật

So sánh Điều 84 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 84 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Yêu cầu về quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được bổ sung mới đưa từ Nghị định số 69/2021/NĐ-CP lên Luật 

So sánh Điều 83 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 83 Luật nhà ở dự thảo 2022 quy định về Nội dung kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tách 1 phần từ Điều 111 và đưa từ Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ...

So sánh Điều 82 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 82 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Yêu cầu về kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tách 1 phần từ Điều 111 và đưa từ Nghị định số ...

So sánh Điều 81 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 81 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Các cơ chế ưu đãi để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được bổ sung mới đưa từ Nghị định số 69/2021/NĐ-CP lên Luật

So sánh Điều 80 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 80 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về việc Lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được  sửa đổi, bổ sung Điều 114 Luật nhà ở 2014

So sánh Điều 114 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 114 luật Nhà ở 2014 quy định về Chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư ( Luật nhà ở 2014 )

So sánh Điều 79 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 79 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Các hình thức cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư  được sửa đổi, bổ sung Điều 113 Luật nhà ở 2014 

Điều 113 Các hình thức cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại Luật nhà ở 2014

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn cùng các chủ sở hữu có nhà chung cư quy định tại Điều 110 của Luật này để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trừ trường hợp chủ sở hữu ...

So sánh Điều 78 Luật nhà ở 2014 và Điều 78 dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 78 Luật nhà ở 2022 dự thảo quy định về Kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư được bổ sung mới đưa từ Nghị định số 69/2021/NĐ-CP lên Luật

So sánh Điều 77 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Tại Điều 77 Luật nhà ở dự thảo 2022 quy định về  Nguyên tắc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được đổi tên Điều 112 và bổ sung mới đưa từ Nghị định số 69/2021/NĐ-CP lên Luật

Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư

Triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

So sánh Điều 76 Luật nhà ở 2014 và dự thảo Luật nhà ở 2022

Luật nhà ở 2022 dự thảo tại Điều 76 quy định về Các trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại (sửa đổi, bổ sung Điều 110 và đưa từ Nghị định số 69/2021/NĐ-CP lên)