Banner

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà

Thông tư 01 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực từ 15/8.

Theo đó, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà ở mới; 20 triệu đồng sửa chữa nhà. Điều kiện là hộ dân nằm trong danh sách nghèo, cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo.

Người dân được thụ hưởng chính sách nêu trên không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.


Chủ đề liên quan: