Banner

Chứng chỉ năng lực xây dựng và dịch vụ xin cấp và gia hạn

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau:


Điều 83. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

5. Chứng chỉ năng lực có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ. Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

Từ quy định trên thấy được răng chứng chỉ năng lực xây dựng có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ.


Chứng chỉ năng lực xây dựng có gia hạn được không?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 84 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định như sau:

Điều 84. Cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

4. Tổ chức đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực. Sau thời hạn này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì đề nghị cấp chứng chỉ năng lực như đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Như vậy khi chứng chỉ năng lực xây dựng hết thời hạn thì có thể tiến hành gia hạn theo quy định của pháp luật. Tổ chức đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực.

Sau thời hạn này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì đề nghị cấp chứng chỉ năng lực như đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu (bao gồm trường hợp lần đầu được cấp chứng chỉ và trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng chưa có trong chứng chỉ); điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực.

Khi hết thời hạn này mà không gia hạn thì tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thực hiện như đối với trường hợp cấp mới. Trường hợp chứng chỉ hết hiệu lực mà không gia hạn, vẫn sử dụng thì bị coi như hoạt động mà không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.


Khi nào cần gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?

Chứng chỉ năng lực xây dựng là chứng chỉ có thời hạn hoạt động nhất định, thời hạn này được ghi trực tiếp trên chứng chỉ. Do đó khi hết thời hạn ghi trên chứng chỉ thì cá nhân, tổ chức cần tiến hành thủ tục gia hạn theo quy định của pháp luật.


Hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng gồm những gì?

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

– Bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.


Chứng chỉ năng lực xây dựng có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ năng lực xây dựng là bảng đánh giá ngắn gọn, đầy đủ của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng dành cho các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hoặc các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Mỗi chứng chỉ đều có thời hạn nhất định, chứng chỉ hành nghề xây dựng cũng vậy. Để có thể sử dụng chứng chỉ hành nghề xây dựng phục vụ cho công việc của mình thì kỹ sư cần gia hạn chứng chỉ khi hết hạn.


Thủ tục gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng

Để gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng

Cá nhân, tổ chức muốn gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo nội dung đã hướng dẫn ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực đến cơ quan có thẩm quyền

– Cơ quan có thẩm quyền gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng giống như cơ quan có thẩm quyền cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

( Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I. Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình hoặc  tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III)

– Tổ chức để nghị gia hạn có thể gửi hồ sơ bản cứng trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi qua bưu điện hoặc nộp bản mềm qua mạng trực tuyến.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày.

– Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

– Tổ chức đề nghị gia hạn nhận chứng chỉ sau khi được gia hạn và nộp lệ phí gia hạn chứng chỉ theo quy định.


Chủ đề liên quan: