Banner

0003- Đánh giá tài sản và nợ của công ty trong M&A

Trong quá trình đánh giá giá trị công ty trong thỏa thuận M&A, việc đánh giá tài sản và nợ của công ty là một bước quan trọng giúp xác định giá trị thực tế của công ty và phát hiện ra các rủi ro tiềm ẩn.

Để đánh giá tài sản và nợ của công ty trong M&A, có thể thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Xác định tài sản và nợ của công ty: Tiến hành thu thập thông tin về tài sản và nợ của công ty, bao gồm tài sản cố định, tài sản lưu động, các khoản phải thu và các khoản nợ phải trả.
Bước 2 - Đánh giá giá trị tài sản: Từ các thông tin thu thập được, tiến hành đánh giá giá trị tài sản của công ty bằng cách sử dụng các phương pháp như giá trị thị trường, giá trị tài sản thực, hoặc giá trị sử dụng.
Bước 3 - Đánh giá nợ của công ty: Xác định các khoản nợ của công ty và tiến hành đánh giá các rủi ro liên quan đến các khoản nợ này, bao gồm khả năng công ty thanh toán các khoản nợ, thời gian trả nợ, các khoản nợ có bảo đảm hay không.
Bước 4. Đối chiếu giá trị tài sản và nợ: So sánh giá trị tài sản và nợ của công ty để xác định giá trị ròng của công ty. Khi giá trị tài sản cao hơn giá trị nợ, công ty có giá trị ròng dương, ngược lại nếu giá trị nợ cao hơn giá trị tài sản, công ty có giá trị ròng âm.
Bước 5. Đánh giá các rủi ro liên quan đến tài sản và nợ: Đánh giá các rủi ro liên quan đến các khoản tài sản và nợ của công ty, bao gồm rủi ro về việc giá trị tài sản giảm, khả năng thanh toán nợ giảm, rủi ro phá sản, rủi ro về việc có các khoản nợ bị vướng pháp lý, v.v.
Việc đánh giá tài sản và nợ của công ty trong quá trình M&A là rất quan trọng để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận và tránh các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản và nợ của công ty.


Chủ đề liên quan: