Banner

Dịch vụ Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bản quyền: Cục Bản Quyền Tác giả.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền bao gồm (tham khảo mẫu kèm theo)

-         Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

-         Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu);

-         Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm;

-         Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;

-         Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

-         02 đĩa CD ghi nội dung phần mềm

-         Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục này:

+ Tác phẩm phần mềm có thể đăng ký dưới dạng đồng tác giả;

+ Tác giả phần mềm nếu là cán bộ, công nhân viên lao động hưởng lương thì có thể đăng ký cho công ty ký hợp đồng lao động là chủ sở hữu tác phẩm đó.

+ Nếu tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc ký xác nhận phải do các thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty ký xác nhận;

+ Đĩa CD phải có bìa bọc mầu trắng để đóng dấu;

 

Mẫu hồ sơ tham khảo:

1.Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

Kính gửi:    CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

                                                                 Số 151 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội  

 

1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:

Tên tổ chức nộp đơn: CÔNG TY ………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………

Cấp ngày          :           Ngày …. tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần….. ngày ……/……/……

Địa chỉ              :           ……………………………………

Điện thoại         :           04-3………….                        Fax      :          04-3………..

Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho : Ông /Bà………………

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm                :           “……………………”

Loại hình                      :           Chương trình phần mềm máy tính

Thời gian công bố         :            …../…../20….

Nơi công bố                 :           ……………..

Hình thức công bố        :           …………….

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm là một chương trình phần mềm máy tính dùng cho ……………………………………………………

(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này)

Tác phẩm có ……. (……) tác giả.

3. Tác giả:

Họ và tên tác giả           :           Ông/Bà ................  Giới tính : …………

Bút danh                       :           …………………..

Sinh ngày                      :           ……. Tháng……năm …….tại ……..

Số CMND                   :           ……….do Công An …….. cấp ngày …/…/…...    

Quốc tịch                     :           …………………..

Địa chỉ thường trú        :            ……………………

 

4. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Tên tổ chức      :           CÔNG TY …………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……………………

Cấp ngày          :           Ngày ….tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố …... Đăng ký thay đổi lần ….. ngày ……..

Địa chỉ              :           …………………………………

Điện thoại         :           …………       Fax      : ………..                         

 

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Công ty giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác tác phẩm, tác giả hưởng lương và các lợi nhuận khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai và tài liệu trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

                           

Nơi nhận:

-         nt;

-         lưu VP- IP

Tài liệu nộp kèm theo:

-           01 Bản gốc Giấy cam đoan;

-             01 Giấy ủy quyền

-           01 Bản gốc Giấy phép kinh doanh

-           02 Bản mô tả tác phẩm.

-             02 tác phẩm đĩa CD

-             01 bản sao giấy CMND

Người nộp đơn

CÔNG TY …………

Giám đốc

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 


 

2. Mẫu giấy cam đoan:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

*********

 

GIẤY CAM ĐOAN

 

Tên tôi là        :           …………………………….

Số CMTND    :           ……………do Công an …… ngày …

Sinh ngày        :           ……/……/……

Quốc tịch        :           Việt Nam

Nghề nghiệp   :           ……………………………………

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm: “………………….”

Tôi đã sáng tạo phần mềm này theo thoả thuận giao việc/ nhiệm vụ của CÔNG TY...……, có địa chỉ tại …………………

Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày …….. tháng …… năm …………..

Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày ……. tháng ….. năm…..

Ngày…….tháng …… năm ……

                                             Tác giả

                                                                                                              (ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY …………………………

Xác nhận: Ông ………………. là cán bộ làm việc theo thỏa thuận giao việc của CÔNG TY ………………………. và chữ ký trên là của ông …………….

CÔNG TY ………………….

Giám đốc

(ký, đóng dấu)

 

 

3. Mẫu giấy xác nhân:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------*---------

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

 

CÔNG TY ………có địa chỉ tại: ………………………, tại đây xác nhận:

 

CÔNG TY ………… đã giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm phần mềm “………………. " cho tác giả là:

 

Ông:                             :           …………. Giới tính :……………..

Bút danh                       :           Không

Ngày/tháng/năm sinh     :           ……………………

Quốc tịch                     :           Việt Nam.

CMND số                   :            ……Cấp ngày: …Nơi cấp: ………

Nơi đăng ký HKTT    :             ……………………………………

Chỗ ở hiện tại             :             ……………………………………

 

 

Tác giả sáng tạo tác phẩm phần mềm “…………… ” theo nhiệm vụ được giao và hưởng lương của Công ty. Vì vậy, chủ sở hữu tác phẩm này là CÔNG TY …………….. theo quy định của pháp luật.

 

Các tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam, việc công bố này được thực hiện vào ngày……tháng ….. năm 20……

 

Giấy xác nhận được lập tại trụ sở chính Công ty ………………

                                                                                                      

 Ngày ………. tháng ….. năm 20……

CÔNG TY …………

Giám đốc

   (ký, đóng dấu)

                                               

 

                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**************

 

GIẤY UỶ QUYỀN

 

Hôm nay, ngày ………….., tại địa chỉ : ……………… (địa chỉ công ty).

 

Bên ủy quyền CÔNG TY……………………..                                          

            Địa chỉ:…………………………………………

            Điện thoại:…………………….. Fax:……………

            Đại diện:…………………………………………

            Chức vụ:…………………………………………

           (Sau đây gọi là Bên A)

 

Bên ủy quyền CÔNG TY……………………..                                          

            Địa chỉ:…………………………………………

            Điện thoại:…………………….. Fax:……………

            Đại diện:…………………………………………

            Chức vụ:…………………………………………

           (Sau đây gọi là Bên B)

Hai bên thỏa thuận việc Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình đăng ký bảo hộ phần mềm “………………” tại Cục Bản quyền.Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc đã ủy quyền cho Bên B.Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền sẽ hết giá trị khi Bên A hoàn thành công việc mà Bên B ủy quyền

 

   Bên ủy quyền                                                             Bên nhận ủy quyền

       (Bên A)                                                                           (Bên B)

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do- Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ………./ SHCN/2010

Hợp đồng dịch vụ pháp lý này được lập và ký vào ngày ___ tháng _____ năm 2010 giữa các bên dưới đây:

BÊN A            :           CÔNG TY ……………………

Đại diện            :           Ông                                          Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ            :            

Điện thoại         :            

BÊN B                        :           CÔNG TY TNHH LUẬT BẮC VIỆT

Đại diện            :           Ông : Vũ Ngọc Dũng                      Chức vụ: Giám Đốc

 

Xét rằng

-         Bên A mong muốn chỉ định Bên B đại diện cho Bên A tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền của Bên A tại Việt Nam;

-         Bên B là một Công ty dịch vụ pháp lý có khả năng và điều kiện tiến hành các thủ tục nói trên;

Vì vậy, các Bên đã thoả thuận các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1: Phạm vi công việc

Theo hợp đồng này, Bên B sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ pháp lý để hỗ trợ Bên A trong công việc đăng ký bảo hộ bản quyền tại Việt Nam cho các tác phẩm viết “…………… theo yêu cầu của bên A.

Điều 2: Nghĩa vụ của Bên B

Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký bảo hộ bản quyền tại Việt Nam. Công việc cụ thể là:

-         Tư vấn cho bên A về tác phẩm dự định đăng ký bảo hộ bản quyền;

-         Soạn thảo các tài liệu, chuẩn bị hồ sơ và tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ bản quyền tại Cục Bản quyền;

-         Theo dõi quá trình xem xét đơn đăng ký bản quyền; thông báo cho Bên A biết chi tiết về quá trình xem xét nói trên. Bổ sung tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu;

-         Nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và chuyển cho Bên A.

Điều 3: Nghĩa vụ của Bên A

3.1       Cung cấp cho Bên B những thông tin và tài liệu sau:

-         Bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

-         Giấy uỷ quyền (ký và đóng dấu);

-         Giấy xác nhận quyền chủ sở hữu tác phẩm;

-         Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;

-         Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;

-       02 CD ghi nội dung tác phẩm đăng ký bảo hộ;

-         Ba (03) bản in tác phẩm được đóng thành quyển.

3.2       Thanh toán cho Bên B: các khoản phí theo các điều kiện và điều khoản quy định tại điều 4 dưới đây.

Điều 4: Giá trị hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán

4.1       Giá trị hợp đồng

Giá trị hợp đồng cho việc đăng ký cho 01 tác phẩm là ……….000 đồng (…………….)

Chi phí này không bao gồm 10% VAT tính trên phí dịch vụ của Bên B và chi phí khiếu nại phát sinh (nếu có).

4.2       Thời hạn và phương thức thanh toán

-         Bên A sẽ thanh toán cho Bên B ………VND ngay sau khi Hợp đồng này được hai bên ký kết.

-         Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền còn lại là ……. VND cùng ngày Bên A nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

-         Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản vào tài khoản mà Bên B chỉ định. Tỷ giá thanh toán là tỷ giá trung bình giá mua và bán ngoại tệ của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm thanh toán;

-         Bên B sẽ cung cấp cho Bên A Hoá đơn tài chính của Bên B tương đương với giá trị thanh toán chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thanh lý hợp đồng (không bao gồm 10% VAT);

Điều 5: Hiệu lực, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

5.1       Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.2       Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các bên và việc sửa đổi hoặc bổ sung phải được lập thành văn bản.

5.3       Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

-         Hai bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;

-         Hai bên thoả thuận kết thúc trước khi các công việc được hoàn thành. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều kiện cụ thể liên quan đến kết thúc Hợp đồng;

-         Hoặc các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Điều 6: Bảo mật

Các giấy tờ, tài liệu, thông tin trao đổi giữa Bên A và Bên B được xem là thuộc quyền sở hữu đương nhiên của hai bên. Hai bên có trách nhiệm giữ bí mật các giấy tờ, tài liệu, thông tin đó và chỉ được tiết lộ cho người khác nếu được sự đồng ý trước bằng văn bản của phía bên kia.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà nội.

Điều 8: Văn kiện Hợp đồng

Hợp đồng này gồm ba (03) trang được lập thành bốn (04) bản tiếng Việt, có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

Đại diện Bên A                                                    Đại diện Bên B

Giám đốc                                                          Giám đốc


--------------------------------------------------------------------------------
Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn :
                           CÔNG TY TNHH LUẬT BẮC VIỆT
Địa chỉ mail: luatsu@bacvietluat.vnfdi@bacvietluat.vndichvu@bacvietluat.vn
Tel: 04.22155966 – 04.22158486  - 04. 22397686  Fax: 04-62815128
SỐ ĐIỆN THOẠI 
YÊU CẦU TƯ VẤN LUẬT : 0988631168 (Doanh nghiệp);  0938188889 (Dự án – Mua bán doanh nghiệp); (Tư vấn đấu thầu): 01687696666 (Tư vấn Đầu tư nước ngoài: 01686319999)
Email: 
dichvu@bacvietluat.vn  (Dịch vụ chung)  &  Hanoi@bacvietluat.vn (Hà nội) ceo@duan.vn ( Dự án)
Website:  
www.sanduan.vn    &    www.duan.vnwww.ngheluatsu.com  - www.lawvn.net  
--------------------------------------------------------------------------------


Chủ đề liên quan: