Banner

Đăng ký bản quyền tại Bắc Ninh và dịch vụ luật sư

Đăng ký bản quyền là việc chủ sở hữu tác phẩm, tác giả sáng tạo ra tác phẩm tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để nộp hồ sơ đăng ký bản quyền cho tác phẩm do mình sáng tạo ra tại Cục bản quyền tác giả để bảo hộ cho tác phẩm của mình.

Việc đăng ký sẽ giúp tác giả, chủ sở hữu sở hữu hợp pháp tác phẩm của mình, làm căn cứ pháp lý trong trường hợp có tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền của bên thứ ba.

Các tác phẩm được bảo hộ bản quyền bao gồm:

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm sân khấu;

– Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm kiến trúc;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả bao lâu?

Tùy thuộc vào tác phẩm cần bảo hộ cũng như quyền nhân thân hay quyền tài sản mà thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định khác nhau. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả có thể có thời hạn hoặc vô thời hạn.

– Bảo hộ quyền tác giả có thời hạn:

Thời điểm chấm dứt bảo hộ quyền tác giả đối với các trường hợp bảo hộ có thời hạn là 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn. Chi tiết các tác phẩm và thời hạn bảo hộ như sau:

+ Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh nói chung: Kể từ khi được công bố lần đầu tiên, tác phẩm được bảo hộ 75 năm; Kể từ khi tác phẩm được định hình nhưng chưa được công bố trong vòng 25 năm, tác phẩm được bảo hộ 100 năm.

+ Đối với tác phẩm khuyết danh: Kể từ khi thông tin về tác giả xuất hiện, tác phẩm được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và thêm 50 năm tiếp theo năm tác giả qua đời. 

+ Đối với tác phẩm khuyết danh có đồng tác giả: Tác phẩm sẽ được bảo hộ từ khi thông tin về tác giả xuất hiện cho đến năm thứ 50 năm tiếp theo năm đồng tác giả cuối cùng qua đời.

– Bảo hộ quyền tác giả vô thời hạn:

Quyền nhân thân của các tác phẩm sẽ được bảo hộ vô thời hạn với chi tiết quyền như sau:

+ Được đặt tên cho tác phẩm;

+ Được đứng/nêu tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm khi công bố, sử dụng;

+ Được bảo vệ sự vẹn toàn của tác phẩm dưới các hình thức sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tác giả.


Chủ đề liên quan: